zpkchin

Rada Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego jest organem opiniodawczo-doradczym w zakresie ochrony przyrody działającym przy dyrektorze Zespołu Parków Krajobrazowych, działającym na podstawie art. 95 pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92, poz. 880 z późn. zmianami).

Do zadań rady zespołu parków krajobrazowych należy w szczególności:                                                                                                                                                  1) ocena stanu zasobów, tworów i składników przyrody, wartości kulturowych oraz ustaleń programów ochrony przyrody;                                                                        2) opiniowanie projektu planu ochrony;                                                                                                                                                                                                        3) ocena realizacji ustaleń planu ochrony i innych zadań z zakresu ochrony przyrody;                                                                                                                              4) opiniowanie i ocena realizacji projektów i programów działalności parku krajobrazowego lub zespołu parków krajobrazowych w zakresie ochrony przyrody,         edukacji, turystyki i rekreacji. 

Członków rady zespołu parków powołuje zarząd województwa spośród działających na rzecz ochrony przyrody przedstawicieli nauki, praktyki i organizacji ekologicznych oraz przedstawicieli właściwych miejscowo jednostek samorządu województwa, samorządu gminnego i organizacji gospodarczych.

Imienny wykaz składu rady Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego powołanej Uchwałą nr 20/635/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 maja 2016 r. na lata 2016-2021:

 1. prof. dr hab. Leon Andrzejewski
 2. Mirosław Grzyb
 3. dr. inż. Andrzej Kapusta
 4. dr Mirosław Tomasz Karasiewicz
 5. dr inż. Ewa Krasicka-Korczyńska
 6. dr Katarzyna Kubiak-Wójcicka
 7. dr Lucjan Rutkowski
 8. Jerzy Aleksandrowicz
 9. Zbysław Budzyński
 10. Tomasz Czarnecki
 11. Alfreda Duszyńska
 12. Iwona Karolewska
 13. Bogusław Puchowski
 14. Anna Rożek
 15. Andrzej Tarnawski
 16. Wiesław Bagiński
 17. Adam Banaszak
 18. Anna Baranowska
 19. Sławomir Filip
 20. Wojciech Chwilczyński