zpkchin

Flora

Wszystkie osoby zainteresowane badaniami naukowymi bądź pisaniem prac dyplomowych, inżynierskich, magisterskich, doktorskich oraz rozpraw z terenu doliny Dolnej Wisły (Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego), proszone są o kontakt telefoniczny bądź emailowy w celu szczegółowego omówienia propozycji następujących tematów:

 1. Szczegółowe badania florystyczne roślin naczyniowych i innych grup systematycznych.
 2. Przeprowadzenie badań fitocenoz wodnych, niezbędnych ze względu na potrzeby poznawcze, ochronne (wytypowanie obiektów do ochrony) oraz dla przyrodniczego diagnozowania stanu rzek i jezior.
 3. Prowadzenie monitoringu i badań nad zanikającymi gatunkami i zbiorowiskami roślin.
 4. Wyznaczenie tras edukacyjnych i turystycznych w sposób umożliwiający poznanie obiektów chronionych bez szkody dla ich funkcjonowania (wszystkie rezerwaty przyrody).
 5. Podjęcie próby renaturyzacji siedlisk torfowiskowych, np. siedlisk Salix myrtilloides.
 6. Ustanowienie regionalnych list gatunków chronionych obejmujących poza rzadkimi gatunki na granicy naturalnego zasięgu występowania.
 7. Eliminowanie i ograniczanie występowania gatunków obcego pochodzenia, szczególnie ekspansywnych (Heracleum sosnowski, Acer negundo, Populus x hybrida, Solidago serotina ...).
 8. Opracować projekt prowadzenia monitoringu najcenniejszych dla Parku i najbardziej zagrożonych wyginięciem gatunków.
 9. Tworzenie ścieżek edukacyjnych w celu rozpowszechnienia znajomości wszelkich gatunków flory Zespoł Parków, szczególnie roślin rzadkich i ochronionych.

Litosfera

Wszystkie osoby zainteresowane badaniami naukowymi bądź pisaniem prac dyplomowych, inżynierskich, magisterskich, doktorskich oraz rozpraw z terenu doliny Dolnej Wisły (Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego), proszone są o kontakt telefoniczny bądź emailowy w celu szczegółowego omówienia propozycji następujących tematów:

 1. Monitoring zanieczyszczenia wód powierzchniowych Zespołu Parków.
 2. Prowadzenie stałego monitoringu stref ochrony archeologicznej.
 3. Wykonanie inwentaryzacji i waloryzacji torfowisk.
 4. Szczegółowe kartowanie geomorfologiczne doliny Wisły.
 5. Opracowanie i wdrożenie projektu monitoringu morfodynamiki, zwłaszcza koryta Wisły i stref zboczowych jej doliny.
 6. Przeprowadzenie szczegółowych badań gleboznawczych w celu wytypowania stanowisk ochrony typowych profili glebowych.
 7. Zaprojektowanie (uzupełnienie) i wdrożenie stałego systemu monitoringu zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego na terenie ZPKChiN (monitoring techniczny  biologiczny).
 8. Realizacja monitoringu zanieczyszczenia wód obejmującego coroczne badania Wisły  jej dopływów (na wejściu do Zespołu Parków i ujściu) oraz zrzutów ścieków do wód powierzchniowych.
 9. Przeprowadzenie badań natężenia hałasu wokół obiektów produkcyjnych uciążliwych akustycznie i przy głównych trasach komunikacyjnych.

Rekreacja i zagospodarowanie przestrzenne

Wszystkie osoby zainteresowane badaniami naukowymi bądź pisaniem prac dyplomowych, inżynierskich, magisterskich, doktorskich oraz rozpraw z terenu doliny Dolnej Wisły (Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego), proszone są o kontakt telefoniczny bądź e-mailowy w celu szczegółowego omówienia propozycji następujących tematów:

 1. Utworzenie katalogu obiektów zabytkowych wg miejscowości.
 2. Przemieszczenia stałe i czasowe ludności (migracje, dojazdy do pracy i usług, w tym szkół, wyjazdy weekendowe)
 3. Restrukturyzacja dotychczasowych i rozwój nowych form aktywności gospodarczej  i jej zależność od lokalnych cech przestrzeni parku.
 4. Kontynuacja badań archeologicznych.
 5. Nowe tendencje w zakresie wymienności zabudowy letniskowej i mieszkaniowej.
 6. Przekształcenia form zagospodarowania i zabudowy pod wpływem nowych technologii, wzorców budowania i materiałów dostępnych na rynku.
 7. Analiza zmian wielkości i form ruchu turystycznego oraz jego oddziaływania na środowisko.
 8. Studia form zabudowy i zagospodarowania rekreacyjnego dostosowanego do cech i wartości środowiska przyrodniczego, tradycji kulturowych i krajobrazu.
 9. Możliwości rozwoju agroturyzmu na obszarze Zespołu Parków.
 10. Wyznaczenie tras edukacyjnych i turystycznych w sposób umożliwiający poznanie obiektów chronionych bez szkody dla ich funkcjonowania.