tpk

Uchwała numer XXXII/571/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25.03.2013 r w sprawie
zmiany statutu Tucholskiego Parku Krajobrazowego

Załącznik do Uchwały nr XII/211/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2011 r.
Statut Tucholskiego Parku Krajobrazowego

 1. Rozporządzenie nr 38/2004 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie Tucholskiego Parku Krajobrazowego w części województwa kujawsko-pomorskiego
  (Dz. Urz. Nr 120, poz.2018 z dnia 07.12.2004)
 2. Rozporządzenie Nr 59/2006 Wojewody Pomorskiego z dnia 15.05.2006 r. w sprawie Tucholskiego Parku Krajobrazowego.
  (Dz. Urz. Nr 58, poz.3951 z dnia 01.06.2006).pdf
 3. Rozporządzenie nr 8 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Tucholskiego Parku Krajobrazowego w części Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  (Dz. Urz. Nr 69, poz. 1326 z dnia 07.06.2005)
 4. Rozporządzenie nr 2/2009 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 kwietnia 2009 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Tucholskiego Parku Krajobrazowego
  (Dz. Urz. Nr 34, poz. 716 z dnia 15.04.2009)
 5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 marca 2005 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej i wzorów umundurowania pracowników Służb Parków Krajobrazowych oraz oznak służbowych dla poszczególnych stanowisk.
  (Dz.U. 2005 nr 67 poz. 584)
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  (Dz. U. Nr 164, poz. 1588)
 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.
  (Dz. U. 2004 Nr 257, poz. 2573)
 8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.
  (Dz. U. 2005 Nr 92, poz. 769)
 9. Dyrektywa Rady z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (79/409/EWG)
  (Dokument 79/409/EWG)
 10. Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory.
  (Dokument 92/43/EWG)
 11. Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska.
  (Dz.U. 1991 nr 77 poz. 335)
  Tekst jednolity: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska
  (Dz.U. 2007 nr 44 poz. 287)
 12. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach.
  (Dz.U. 1991 nr 101 poz. 444)
  Tekst jednolity: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o lasach.
  (Dz.U. 2005 nr 45 poz. 435)
  Tekst jednolity nie obejmuje art. 67-73 i 79 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. Nr 101, poz. 444)
 13. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.
  (Dz.U. 1997 nr 111 poz. 724)
  Tekst jednolity: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zwierząt.
  (Dz.U. 2003 nr 106 poz. 1002)
  Tekst jednolity nie obejmuje art. 41 i 42 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 1997 Nr 111, poz. 724)
 14. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
  (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627)
  Tekst jednolity: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony środowiska.
  (Dz.U. 2008 nr 25 poz. 150)
 15. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.
  (Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229)
  Tekst jednolity: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu - Prawo wodne.(Dz.U. 2005 nr 239 poz. 2019)
 16. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.
  (Dz.U. 2007 nr 75 poz. 493)
 17. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
  (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227)
 18. Ramowa Dyrektywa Wodna (Dyrektywa 2000/60/WE Rady i Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października 2000r.
  (Dokument 2000/60/WE)