glpk

Podejźrzon rutolistny (Botrychium multifidum) to roślina objęta w Polsce ścisłą ochroną. Gatunek został umieszczony na „Czerwonej liście roślin i grzybów Polski” w kategorii zagrożenia CR - gatunek krytycznie zagrożony. Tę samą kategorię posiada w „Polskiej Czerwonej Księdze Roślin”.

Podejźrzon rutolistny występuje na łąkach, polanach, obrzeżach lasów i młodników. Jest gatunkiem światłolubnym, wrażliwym na zacienienie spowodowane spontaniczną sukcesją drzew i krzewów. W celu poprawy warunków świetlnych na siedlisku tego gatunku, w lutym 2020 roku podjęto czynności czynnej ochrony, polegające na usunięciu zacieniających zakrzaczeń. Zabieg planuje się powtórzyć w czerwcu 2020 r.

Czytaj więcej...

To, że zimorodki występują na terenie naszego Parku nie jest nowością. Ptak ten zakłada gniazda w norach na skarpach i urwiskach sąsiadujących z wodami. Istotnymi aspektami siedliska zimorodka są nieruchome lub delikatnie płynące wody obfitujące w małe ryby, które stanowią jego główne pożywienie, a także trzcina, sitowie lub przybrzeżne krzewy z wystającymi gałęziami, które ułatwiają mu polowanie. Przebywa również nad strumieniami, małymi rzekami, kanałami i rowami melioracyjnymi, a także nad jeziorami i stawami. Tego uroczego ptaka uchwyciła nasz fotopułapka, którą zamontowaliśmy nad jednym z oczek wodnych. Zapraszamy do oglądania.

https://www.facebook.com/GorznienskoLidzbarskiParkKrajobrazowy/videos/vb.156224631213533/854382711397718/?type=2&theater

Zimorodek objęty jest w Polsce ścisłą ochroną gatunkową.

W ramach kontynuacji programu czynnej ochrony nietoperzy, na terenie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego rozwieszono łącznie 47 szt. trocinobetonowych budek lęgowych. Nowe budki zawisły w 7 skupiskach na obszarze Nadleśnictwa Brodnica (4 skupiska) oraz Skrwilno (3 skupiska). Kontrola istniejących już skupisk budek wykazała ich 100% zasiedlenie, co stało się uzasadnieniem dla rozbudowy bazy schronień rozrodczych dla tej grupy zwierząt. Budki z trocinobetonu są chętniej zasiedlane w porównaniu z budkami drewnianymi. Posiadają dużą odporność na czynniki biologiczne (m.in. szkody wywołane przez dzięcioły, kuny, grzyby) i zapewniają dobrą izolację termiczną kolonii. Ich trwałość szacuje się na około 25 lat, co niewątpliwie jest atutem w wieloletnich programach monitoringu nietoperzy.

Czytaj więcej...

Wraz z nadejściem sezonu lęgowego ptaków, na terenie GLPK rozwieszone zostały nowe budki rozrodcze. W ramach czynnej ochrony gągoła i traczy nurogęsi nad brzegiem jeziora bryńskiego rozwieszono 10 szt. budek typu E, przeznaczonych dla tych gatunków. Istniejącą bazę schronień rozrodczych uzupełniono ponadto o budki typu A dla drobnego ptactwa oraz typu D dla większych gatunków m.in. sów.

Czytaj więcej...

Wzorem lat ubiegłych Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy w ramach czynnej ochrony pełnika europejskiego Trollius europaeus, przeprowadził koszenie nieużytku ze stanowiskiem tego  gatunek. Ponadto, mając na celu poprawę warunków siedliskowych i ograniczenie rozprzestrzeniania się trzciny, oczyszczony i udrożniony został rowek melioracyjny przebiegający wzdłuż nieużytku.

Czytaj więcej...

Od 2005 roku Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy prowadzi zabiegi ochronne pełnika europejskiego Trollius europaeus. Pełnik jest gatunkiem objętym ścisłą ochroną, wymagającym ochrony czynnej. Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego posiada status [V], co określa go jako gatunek narażony, zagrożony na izolowanych stanowiskach (wg Rutkowskiego 1997). Pełnik charakteryzuje się niską konkurencyjnością w stosunku do innych roślin łąkowych, dlatego też jest podatny na wypieranie z siedliska. Kośne użytkowanie łąki pełnikowej sprzyja rozwojowi populacji tej rośliny. Zapobiega wkraczaniu gatunków ekspansywnych, których niekontrolowane rozprzestrzenianie może doprowadzić do zagłuszenia stanowiska pełnika i jego stopniowego wypierania.

Czytaj więcej...

W ramach czynnej ochrony nietoperzy GLPK przeprowadziło kontrolę zasiedlenia i liczenie nietoperzy. Skontrolowano 43 trocinobetonowe budki rozrodcze dla nietoperzy, skoncentrowane w 5 skupiskach. Wykazano ich 100% zasiedlenie. Naliczono łącznie 82-86 nietoperzy (podany zakres wynika z trudności w policzeniu w przypadku koncentracji osobników w budce). Stwierdzono 3 osobniki borowiaczka (Nyctalus leisleri), 68-72 osobniki nocka Natterera (Myotis Nattereri), 10-12 osobników karlika większego (Pipistrellus Nathusii).

Czytaj więcej...

Owady to najliczniejsza grupa organizmów na świecie. Dotychczas poznano około miliona gatunków, co stanowi ok. 75% wszystkich gatunków zwierząt występujących na Ziemi. Spotykamy je niemal we wszystkich typach siedlisk, zarówno lądowych jak i wodnych. Pełnią niezwykle ważną rolę w przyrodzie. Są jednym z ogniw łańcucha pokarmowego, stanowiąc pokarm dla wielu zwierząt. Odgrywają również ważną rolę w rozkładzie martwej materii i tworzeniu gleby.

Owady mają ogromne znaczenie dla człowieka. Około 30% gatunków to zapylacze roślin. Przodownikami są oczywiście pszczoły miodne, które spijają całą śmietankę zasług. Mało kto jednak wie, że równie wydajnymi, a niekiedy wydajniejszymi zapylaczami są trzmiele (Bombus).

Czytaj więcej...

Jezioro Księte to malowniczy polodowcowy akwen położony na terenie gminy Świedziebnia. Od ponad 10 lat zbiornik ten ulega sukcesywnej degradacji. Jezioro stopniowo zarasta, wypłyca i zamula się. Obecnie jego średnia głębokość wynosi około 1 metra. W 2004 roku powstał pierwszy projekt spiętrzenia jeziora. Niestety z uwagi na braku funduszy, inicjatywa nie doszła do skutku. W 2009 roku władze Gminy Świedziebnia skierowały się do Lokalnej Grupy Rybackiej, zajmującej się pozyskiwaniem funduszy unijnych na podobne cele. Wniosek został przyjęty do dofinansowania (w wysokości 50%) i w czerwcu tego roku ruszyły prace.

Czytaj więcej...

Bociany już odleciały, my natomiast prezentujemy podsumowanie tegorocznego VII Światowego Spisu Bociana Białego, który przeprowadziliśmy w gminie Górzno, Bartniczka i Brzozie. Otóż najwięcej gniazd zinwentaryzowano na terenie gminy Brzozie. Stwierdzono tam 16 gniazd oraz 2 puste platformy. W gminie Górzno odnotowano 11 gniazd, natomiast na obszarze gminy Bartniczka - 9 gniazd. Statystyki gniazd w poszczególnych gminach przedstawia wykres poniżej.

Czytaj więcej...