Krajowy Sekretariat Konwencji Ramsarskiej oraz Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ustanowiły dzień 2 lutego Światowym Dniem Mokradeł. Tereny podmokłe w środowisku przyrodniczym pełnią bardzo ważne funkcje ekologiczne, istotne nie tylko dla fauny i flory, ale i dla człowieka. Wspierają walkę ze zmianami klimatu: pochłaniają dwutlenek węgla, ograniczają powodzie, łagodzą skutki suszy i ograniczają wezbrania sztormowe i chronią wybrzeża. Naukowcy szacują jednak, że od lat siedemdziesiątych XX wieku zostało utraconych 35% mokradeł na świecie. Wspólne działania na rzecz ochrony i odtworzenia tych ekosystemów pomogą nam przygotować się na skutki zmian klimatu, radzić sobie z nimi oraz je niwelować.

Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego, zwana Konwencją Ramsarską, została podpisana w Ramsarze 2 lutego 1971 r. Konwencja jest jedyną umową międzynarodową w zakresie środowiska, poświęconą temu typowi ekosystemu. Państwa, które ją podpisały, reprezentują wszystkie regiony geograficzne świata. Dotychczas ratyfikowało ją 171 państw, które wyznaczyły 2372 obszary wodno-błotne o międzynarodowym znaczeniu. Wśród nich jest 19 polskich obszarów. Polska jest Stroną Konwencji od 22 marca 1978 r. Celem Konwencji Ramsarskiej jest ochrona i zrównoważone użytkowanie wszystkich mokradeł poprzez działania na szczeblu krajowym i lokalnym oraz współpracę międzynarodową. Działania te stanowią wkład w osiągnięcie zrównoważonego rozwoju na całym świecie. Zgodnie z treścią Konwencji obszarami wodno-błotnymi są (...) tereny bagien, błot i torfowisk lub zbiorniki wodne, tak naturalne jak i sztuczne, stałe i okresowe, o wodach stojących lub płynących, słodkich, słonawych lub słonych, łącznie z wodami morskimi, których głębokość podczas odpływu nie przekracza sześciu metrów. Strony Konwencji, w tym również Polska, zobowiązane są m.in. do:

  • wyznaczenia odpowiednich obszarów w celu włączenia ich do listy obszarów wodno-błotnych o międzynarodowym znaczeniu:
  • wdrożenia planowania mającego na celu ochronę obszarów wodno-błotnych umieszczonych na liście;
  • racjonalnego użytkowania wszystkich mokradeł;
  • współpracy międzynarodowej w zakresie wdrażania Konwencji.

Więcej informacji znajduje się na stronie poświęconej ochronie mokradeł

Oficjalna strona internetowa Konwencji Ramsarskiej.

Publikacje Konwencji Ramsarskiej: Zarządzanie obszarami wodno-błotnymi

W celu udostępnienia nauczycielom narzędzi wspomagających nauczanie w zakresie ochrony i kształtowania krajobrazu, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wydała materiały dydaktyczne dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych - dwa scenariusze lekcji oraz jedną prezentację multimedialną o charakterze edukacyjnym. Materiały te są elementem wdrażania Konwencji Ramsarskiej w obszarze podnoszenia świadomości społeczeństwa w zakresie wartości mokradeł, ich roli i wprowadzanych w nich zmian. Zostały sfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Materiały edukacyjne (do pobrania)